Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos értéket képvisel Alapítványunk számára. A tevékenységünkhöz szükségszerűen kapcsolódó adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a kapcsolattartók, az adományozók, valamint valamennyi érintett Alapítványunkhoz eljuttatott vagy más módon a birtokunkba került személyes adatok védelmére.

Az adatkezelő adatai: 

Neve: Veni Vidi Vici Alapítvány (későbbiekben: Alapítvány/Adatkezelő)

Nyilvántartási szám: 13-01-0003941

Adószám: 18978188-1-13

Székhely: 2120, Dunakeszi, Ungvár utca 38.

Levélcím: 2120, Dunakeszi, Ungvár utca 38.

E-mail: info@venividivici.temarketinged.hu

Honlap: www.venividivici.temarketinged.hu

Általános tájékoztatás

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Veni Vidi Vici Alapítvány, mint a www.venividivici.temarketinged.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, illetve az Alapítvány adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Alapítvány részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2000. évi C. törvény a számvitelről, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek és mely jogszabályokat az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak felül nem írhatják.

Adatkezelés típusa

Kapcsolatfelvétel 

Az adatkezelés célja: az Alapítvány a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

A kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: a Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Alapítványunk a személyes adatait mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri annak törlését vagy felhasználás hiányában az utolsó adatvédelmi nyilatkozat elfogadásától számított 12 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Adományozásra vonatkozó adatkezelés

2.2.1. Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre a PayPal által működtetett online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség.

Az adatkezelés célja: az Alapítvány részére PAYPAL-on keresztül juttatott adományok kezelése.

A bankkártyás fizetés során gyűjtött adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • bankszámlaszám

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok tárolásának ideje a Számv. tv. alapján 8 év.

2.2.2. Banki átutalás

Az Alapítvány a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Alapítvány munkáját.

A banki átutalás során gyűjtött adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • bankszámlaszám

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok tárolásának ideje a Számv. tv. alapján 8 év.

Oktatásban résztvevő gyermekek

Az adatkezelés célja: az oktatásban résztvevő gyermekek tanulmányi jogviszonyának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:  a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a törvényes képviselő, mint érintett hozzájárulása, valamint jogszabályi felhatalmazás. 

A kezelt adatok köre: a kezelt adatok körét a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 41.§ -a határozza meg.

Az adatkezelés időtartama: az Alapítvány az Nkt. 41. § (10) bekezdésének megfelelően a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

Marketing kampány

Az adatkezelés célja: az Alapítvány által meghirdetett kampányra való regisztráció, az érintettel való kapcsolatfelvétel.

A kampány során kezelt adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Alapítványunk a személyes adatait mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri annak törlését vagy felhasználás hiányában az utolsó adatvédelmi nyilatkozat elfogadásától számított 12 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Adattovábbítás/adatkezelés: a személyes adatokat az Alapítvány erre felhatalmazott munkavállalói, önkéntes tevékenységet végző munkatársai, valamint megbízási szerződéssel rendelkező partnerein túl a meghirdetett kampányt elbíráló bizottság/zsűri kezeli. A zsűri névsorát és a kampány részleteit az aktuális kampány kiírás tartalmazza. 

Érzékenyítés program 

Az adatkezelés célja: az Alapítvány által szervezett érzékenyítő program lebonyolítása, a programra jelentkező iskola alkalmazásában álló kapcsolattartó (pedagógus) regisztrálása.

A program során kezelt adatok:

 • pedagógus neve
 • pedagógus e-mail címe
 • pedagógus telefonszáma
 • intézmény neve
 • intézmény címe
 • osztály
 • programban résztvevő kiskorú gyermekek névsora
 • SNI-s gyermek az osztályban

Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló Érintett személyes adatainak kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján, az érintett hozzájárulása.

A programban résztvevő gyermekek nevének, valamint az osztályba járó SNI-s gyermekek adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdeke. 

Az adatkezelés időtartama: Alapítványunk a személyes adatait mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri annak törlését vagy felhasználás hiányában azok felvételétől, illetőleg felhasználás esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 12 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek. 

Adattovábbítás: az Alapítvány a programot pályázatokon elnyert támogatásokból finanszírozza. A pályázati dokumentáció összeállításához, illetve a program megvalósulásának igazolásához az Adatkezelőnek a programban résztvevő kiskorú gyermekek névsorát nyilván kell tartania, azt a pályázatot kiíró szervezetnek át kell adnia. 

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítésével kapcsolatos feltételek biztosítása és a kapcsolattartás, továbbá az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírások, valamint a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően.

A munkaviszony létesítése során csak a fenti célok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kerülnek kezelésre. 

Alapítványunk csak azon dokumentumokról készít másolatot, amelyek nyilvántartását jogszabályi kötelezettség írja elő. Egyéb esetben Alapítványunk csak ellenőrzés céljából és csak bemutatásra kéri el az érintettektől a dokumentumokat. 

A munkavállaló által rendelkezésre bocsátott különleges (pl. egészségi állapotra vonatkozó) adatokat Alapítványunk abból a célból kezeli, hogy a munkavállalóra vonatkozó esetleges korlátozásokat ne sértse meg, illetve eleget tudjon tenni a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek.

Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követően a személyes adatait archiváljuk, és a mindenkori munkajogi, számviteli, valamint társadalombiztosítási jogszabályok által meghatározott ideig tároljuk: 

 • A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény (Tny.) 99/A. §-a alapján az adatokat érintett munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 (öt) év végéig őrizzük meg.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 (nyolc) év
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) bek. alapján az egyéb dokumentumokat és adatokat 3 (Három) évig őrizzük meg.

Adattovábbítás/adatkezelés: a kezelt személyes adatokhoz, csak az Alapítvány arra kijelölt munkatársai, valamint a munkaviszony létesítéshez, jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szerződéses partnerei férnek hozzá. 

Marketing hírlevél 

Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön részére marketing célú elektronikus levelet küldjünk és az Alapítványunkkal való kapcsolatfelvétel során – az önkéntesen megadott adatok közlése alapján – kapcsolatot tarthassunk, aktuális híreinkről tájékoztathassuk, további rendezvényekre hívjuk meg.

Az adatok gyűjtésére a jelen dokumentumban meghatározott módokon kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van arra, amennyiben nem kíván személyre szabott marketing célú elektronikus levelet kapni, hogy az adatkezelési nyilatkozatban erről külön nyilatkozzon. 

Amennyiben nem tart tovább igényt marketing célú elektronikus levél küldésére, úgy bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről a levélben szereplő leiratkozó linkre kattintva vagy info@venividivici.temarketinged.hu címre küldött üzenetben van lehetősége. 

Kép- és videó felvételek

Az Alapítvány által szervezett eseményeken és egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek készülnek. 

Az adatkezelés célja Alapítványunk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videofelvételek Alapítványunk saját weboldalán, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Youtube stb.)

A rendezvényeinken készített, tömegfelvételnek minősülő felvételek kezelésének módjáról, valamint publikálásáról az érintetteket esemény leírásában részletesen tájékoztatjuk. Egyéb esetben az érintettektől külön írásos hozzájárulást kérünk a képek készítéshez, publikálásához és kezeléséhez. 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy Önnek bármely időpontban joga van a felvételek publikálásához adott hozzájárulását is visszavonni.

Cookie-k (Sütik) 

Alapítványunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint a marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Alapítványunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

A cookie-k elfogadása esetén a böngészésre használt eszközén tárolásra kerül több, az Ön felhasználói szokásaival kapcsolatos adat. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a honlapon eltöltött időt. A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

Alapítványunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner cookie-kat , illetve más hasonló programokat használja:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

A cookie-k elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat . Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat , úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket. Böngészőjében a látogatás után minden cookie manuálisan törölhető, akkor is, ha használatukat korábban engedélyezte.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, önkéntes tevékenységet végző munkatársai, valamint megbízási szerződéssel rendelkező partnerei végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak.

Az Adatkezelő az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására utasít, valamint titoktartásra kötelez.

Adatfeldolgozók/adatkezelők 

4.1. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Alapítvány, mint a Honlap tulajdonosa Furjánné Szabó Tímea Nikoletta egyéni vállalkozót (Temarketinged, Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 57B, e-mail: info@temarketinged.hu, honlap: https://temarketinged.hu/) bízta meg a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

4.2. Az Alapítvány oktatásában résztvevő gyermekek adatkezelés

Az Alapítvány részére a gyermekek oktatása céljából a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 2120, Dunakeszi, Táncsics Mihály u 4, adószám : 18978944-1-13, adatkezelési tájékoztató) biztosítja a szükséges tantermeket.

A gyermekek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola nappali tagozatos hallgatói. (székhely: 2120 Dunakeszi, Táncsics Mihály utca 4-6., adószám: 18756294-1-16, adatkezelési tájékoztató)

4.3. PayPal

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során a PayPal az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos PayPal adatkezelési tájékoztatóban (jelenleg hatályos: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full) foglaltak irányadóak.

Adatok biztonsága

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi eszközt és az azon található adatokat törekszünk megfelelően védeni mind elektronikusan (jelszóval), mind pedig fizikailag (megfelelő zárt helyen tárolni).

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

A info@venividivici.temarketinged.hu címen bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat hozzánk, illetve ezen a címen keresztül élhet a dokumentumban részletezett jogaival. Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére. 

A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
 • Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Jogérvényesítés

Az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatos bármely panaszt, kifogást elsősorban velünk, mint adatkezelővel az info@venividivici.temarketinged.hu e-mail címen vagy postai úton (2120, Dunakeszi, Ungvár utca 38.) jelezze Alapítványunk felé, hogy az észrevételt, bejelentést minél előbb ki tudjuk vizsgálni. 

Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasztétel: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni. 

A per elbírálása az Alapítványunk, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. 

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.